Marketingový audit a práce s daty

5 Analýza rizik a příležitostí (SWOT analýza)

Zásadní poznatky z provedené situační analýzy lze sumarizovat do výstupu, který představují čtyři klíčové body, v marketingové literatuře známé pod názvem SWOT analýza.

SWOT – to jsou začáteční písmena příslušných anglických termínů, první znamená silné stránky (STRENGTHS), druhý vyjadřuje slabé stránky (WEAKNESSES), třetí je výrazem pro příležitosti (OPPORTUNITIES) a čtvrtý pro ohrožení (THREATS)

S – STRENGTHS – z interního auditu se vyberou ty faktory, které přispívají k úspěšné činnosti podniku, mohou poskytnout určitou výhodu a výrazně ovlivňují jeho prosperitu.

W – WEAKNESSES – z interního auditu se vyberou ty faktory, které firmu znevýhodňují, které může využít konkurence a které mohou vyvolat rizika.

O – OPPORTUNITIES – z externího auditu se vyberou šance pro firmu. Příležitosti představují takové další možnosti pro podnik, s jejichž realizací stoupají vyhlídky lepšího využití disponibilních zdrojů a účinnějšího splnění vytyčených cílů.

T – THREATS – z externího auditu se vybere vše, co může firmu ohrozit. Faktory externího prostředí jednotlivě nebo v určité kombinaci a s rozdílnou silou působení mohou znamenat zhoršenou pozici podniku, vystavují podnik nebezpečí neúspěchu, případně i hrozbě úpadku.

 

SWOT analýza bude výchozím materiálem pro hledání marketingových cílů a adekvátních strategií, které mají tyto cíle dosáhnout.

Dobrá strategie bude taková, která:

  • vychází ze silných stránek a plně je využívá,
  • vyhýbá se a eliminuje, potlačuje slabé stránky a snaží se je odstraňovat,
  • směřuje k využití tržních příležitostí,
  • zmírňuje reálnost hrozeb nebo se snaží snížit riziko a rozsah dopadů.

Zde vidíte předlohu SWOT analýzy. V jednotlivých oblastech jsou uvedeny typické oblasti, které zkoumáme.

Příklady:

  • Typickým ohrožením je nepříznivá ekonomická situace v zemi.
  • Typickou příležitostí je využití krachu/ukončení činnosti konkurenční společnosti pro získání jejích zákazníků.
SWOT